TS Online

Nhiệm Vụ03/02/2021

Chuỗi Nhiệm Vụ Đăng Hầu (04/02/2021 - 17/02/2021)

Nhiệm Vụ02/11/2020

Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 2)

Nhiệm Vụ20/10/2020

Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 1)

Nhiệm Vụ09/07/2020

Nhiệm vụ Lễ Thuyền Rồng 09/07/2020 - 22/07/2020

Nhiệm Vụ18/06/2020

Nhiệm vụ Long Thủ Kỳ Mịch

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Đặc Thù Nghề Cấp 1 và Cấp 2

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Hoàng Trung Thiện Xạ (Skill Bách Xuyên)

Nhiệm Vụ09/06/2020

Nhiệm vụ Vương Tiểu Nhị

Nhiệm Vụ09/06/2020

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tái Sinh và Nghề